วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
2,914
เดือนที่แล้ว
2,733
ปีนี้
15,493
ปีที่แล้ว
18,927
ทั้งหมด
61,263
ไอพี ของคุณ
3.238.98.39
นายมณเฑียร จำเนียรกาล
นักบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นายมณเฑียร จำเนียรกาล
นักบริหารงานทั่วไป


นายเชษฐา วิมล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายคมสันต์ รัตนวิชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายประทีป พูลเลิศ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นายภูบดินทร์ จันทร์แสง
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวจารณี รัตนธรรม
เจ้าพนักงานธุรการ


ว่าง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายปรัชญา อินทรนารมย์
นักการภารโรง (ลูกจ้างประจำ)


นางสาวจรรยา หัตถี
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคลนางสาวอมรรัตน์ อ่วมฉิม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนายจักรกฤษณ์ ปราบทุกข์
พนักงานดับเพลิง


นายสุชาติ ฤทธิ์เพรชนิล
พนักงานขับรถยนต์นายชาติชาย ศรีทองคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


ว่าง
คนงานทั่วไป


นางสุนีรัตน์ พรมสา
คนงานทั่วไปนางสาวจุฑามาศ วงศ์อินทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ