วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
1,250
เดือนที่แล้ว
1,236
ปีนี้
5,777
ปีที่แล้ว
18,927
ทั้งหมด
51,547
ไอพี ของคุณ
34.231.247.88
ลำดับรายการวันที่
1 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลหนองบอน9 พ.ค. 2565
2ประกาศกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบอน ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256614 ก.พ. 2565
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันเวลา สถานที่ หลักสูตรและวิธีการสอบฯ11 ก.พ. 2565
4ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 256520 ม.ค. 2565
5มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน6 ม.ค. 2565
6แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล4 ม.ค. 2565
7มอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนและช่วยเหลือกลั่นกรองงานในเทศบาลตำบลหนองบอน4 ม.ค. 2565
8ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 256420 ธ.ค. 2564
9ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน เรื่่องมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลหนองบอน15 ธ.ค. 2564
10รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)24 พ.ย. 2564
11ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256510 พ.ย. 2564
12ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 25645 พ.ย. 2564
13ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652 พ.ย. 2564
14แก้ไขคำสั่งที่ 51/2564 ลว. 3 พ.ค. 64 และแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข26 ต.ค. 2564
15แก้ไขคำสั่งที่ 52/2564 ลว. 3 พ.ค. 64 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา26 ต.ค. 2564
16รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256520 ต.ค. 2564
17ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256515 ต.ค. 2564
18ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256415 ต.ค. 2564
19ยกเลิกคำสั่งที่ 53/2564 ลว. 3 พ.ค. 64 และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองบอน4 ต.ค. 2564
20ประกาศเทศบาลตำบลหนองบอน30 ก.ย. 2564

123  >> >|