วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
1,250
เดือนที่แล้ว
1,236
ปีนี้
5,777
ปีที่แล้ว
18,927
ทั้งหมด
51,547
ไอพี ของคุณ
34.231.247.88
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

 

ส่วนที่ 1

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

 1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

 

พื้นที่ตำบลหนองบอนตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบ่อไร่ เดิมตำบลหนองบอนเป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลช้างทูน มีราษฎรเริ่มเข้ามาอยู่อาศัยก่อนปี พ.ศ. 2513 และเมื่อปี พ.ศ. 2517 ได้มีประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวน ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นตำบลหนองบอน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2519 ได้ยกฐานะจากสภาตำบลหนองบอนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2543 และได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนเป็นเทศบาลตำบลหนองบอน เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบอน ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 บ้านเนินพัฒนา ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด มีระยะอยู่ห่างจากจังหวัดตราดประมาณ 67 กิโลเมตร และระยะทางห่างจากจากอำเภอบ่อไร่ประมาณ 17 กิโลเมตร เทศบาลตำบลหนองบอนมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ                ติดต่อกับ   อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

ทิศใต้                   ติดต่อกับ   ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ มีคลองแอ่งเป็นแนวเขา

ทิศตะวันออก           ติดต่อกับ   ตำบลช้างทูน และประเทศกัมพูชา

ทิศตะวันตก            ติดต่อกับ   อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี    

 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ตำบลหนองบอนส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับเชิงภูเขา มีเทือกเขาบรรทัดเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชาที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าดิบ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 100 - 836 เมตร และเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของตำบล คือ คลองมะละกอ และคลองสะตอ ซึ่งทั้งสองสายจะไหลรวมมากันที่อำเภอเขาสมิงและไหลออกสู่ทะเล

 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

ตำบลหนองบอนมีลักษณะภูมิอากาศในแต่ละฤดูกาลมีอุณหภูมิไม่แตกต่างกันมากนัก โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส แบ่งได้ 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 34 องศาเซลเซียส อากาศจะไม่ร้อนอบอ้าวมากนักเนื่องได้รับอิทธิพลกระแสลมจากทะเล

ฤดูฝน ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน - ตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาความชื้นจากทะเลอันดามันพัดผ่านอ่าวไทย ประกอบกับพื้นที่มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์จึงทำให้มีฝนตกชุก มีปริมาณน้ำฝนต่อปี เฉลี่ยรวม 5,010.84 มิลลิเมตร

ฤดูหนาว ช่วงระหว่างเดือน พฤศจิกายน - มกราคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 20 องศาเซลเซียส ซึ่งได้อิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาเอามวลอากาศเย็นจากประเทศจีน แต่เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมทะเลทำให้อากาศไม่หนาวเย็นมากนัก

 

1.4 ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในพื้นที่ตำบลหนองบอนอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 62 ประกอบด้วยดินหรือชุดดินหลายชุดที่มีคุณสมบัติและลักษณะแตกต่างกัน เช่น เนื้อดิน สีดิน ความลึกของดิน ปฏิกิรยาของดิน ตลอดความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติไม่แน่นอน และด้วยลักษณะทางธรณีวิทยาของตำบลหนองบอน มีโครงสร้างหินเป็นหินชั้นและหินแปร และมีการแทรกตัวดันของหินอัคนีหรือหินเหลวประเภทหินบาซอลท์ทำให้บริเวณรอยสัมผัสของหินเหลวกับหินชั้นหินแปรมีการตกผลึกของแร่ธาตุต่างๆ โดยเฉพาะการเกิดสายแร่รัตนชาติ ซึ่งแร่รัตนชาติที่ขุดพบประกอบด้วย พลอยสีแดง ชมพู เขียว ม่วง ไพลิน และโกเมน แต่ที่พบมากที่สุดคือพลอยแดงที่เรียกว่า “ทับทิมสยาม” หรือ “KING RUBY”

 

 1. ด้านการเมือง/การปกครอง

 

2.1 เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลหนองบอนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน โดยมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งตำบลหนองบอน  116 ตารางกิโลเมตร หรือ 72,500 ไร่ แบ่งได้ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

พื้นที่ (ตร.กม.)

1

บ้านหนองบอน

16.42

2

บ้านตรอกเกษร

31.60

3

บ้านเนินพัฒนา

21.30

4

บ้านคอแล

29.00

5

บ้านมะอึกแรด

24.50

 

2.2 การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งของเทศบาลตำบลหนองบอนแบ่งเขตเป็น 2 เขตเลือกตั้ง และมีจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลเขตละ 6 คน รวมจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด 12 คน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีจำนวน 6,012 คน (ข้อมูล พฤษภาคม 2562) แบ่งออกได้ดังนี้

- หมู่ที่ 1 จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,532 คน

- หมู่ที่ 2 จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,228 คน

- หมู่ที่ 3 จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,746 คน

- หมู่ที่ 4 จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 745 คน

- หมู่ที่ 5 จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 761 คน

 

 1. ประชากร

 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

เทศบาลตำบลหนองบอนมีประชากรทั้งหมด 7,534 คน แบ่งเป็นชาย 3,822 คน หญิง 3,712 คน และมีจำนวนครัวเรือน 3,848 ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากรกระจายตัวสูงสุดอยู่ที่หมู่ที่ 3 บ้านเนินพัฒนา ร้อยละ 29 รองลงมาคือ หมู่ที่ 1 บ้านหนองบอน ร้อยละ 26 หมู่ที่ 2 บ้านตรอกเกษร ร้อยละ 20 หมู่ที่ 4 บ้านคอแล ร้อยละ 12.8 หมู่ที่ 5 บ้านมะอึกแรด ร้อยละ 12.5

 

จำนวนประชากรของทศบาลตำบลหนองบอน

หมู่ที่

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

หมู่ที่ 1 บ้านหนองบอน

1,008

950

1,958

1,182

หมู่ที่ 2 บ้านตรอกเกษร

748

774

1,522

894

หมู่ที่ 3 บ้านเนินพัฒนา

1,089

1,062

2,151

889

หมู่ที่ 4 บ้านคอแล

481

480

961

346

หมู่ที่ 5 บ้านมะอึกแรด

496

446

942

537

รวม

3,822

3,712

7,534

3,848

ที่มา : งานทะเบียนและบัตร เทศบาลตำบลหนองบอน

ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2562

 

 

แผนภาพแสดงร้อยละจำนวนประชากร

 

ข้อมูลเปรียบเทียบประชากรย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

หมู่ที่

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่ 1 บ้านหนองบอน

1,048

974

2,022

1,043

969

2,012

1,024

956

1,980

หมู่ที่ 2 บ้านตรอกเกษร

769

783

1,552

761

782

1,543

751

779

1,530

หมู่ที่ 3 บ้านเนินพัฒนา

1,136

1,076

2,212

1,126

1,083

2,209

1,097

1,060

2,157

หมู่ที่ 4 บ้านคอแล

497

483

980

489

480

969

488

482

970

หมู่ที่ 5 บ้านมะอึกแรด

499

432

931

501

450

951

497

444

941

รวม

3,949

3,748

7,697

3,920

3,764

7,684

3,857

3,721

7,578

 

ในช่วง 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) จำนวนประชากรของตำบลหนองบอนมีแนวโน้มที่ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.8 ต่อปี โดยปี 2559 มีประชากร 7,697 คน ปี 2560 มีประชากร 7, 684 คน ลดลงจากปีที่แล้ว ร้อยละ 0.17 และปี 2561 มีประชากร 7,578 คน ลดลงจากปีที่แล้ว ร้อยละ 1.38

 

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ช่วงอายุ

จำนวน

ชาย

หญิง

รวม

0 – 4 ปี

137

177

314

5 – 9 ปี

265

207

472

10 – 14 ปี

279

221

500

15 – 19 ปี

283

198

481

20 – 24 ปี

241

238

479

25 – 29 ปี

252

249

501

30 – 34 ปี

294

243

537

35 – 39 ปี

320

271

591

40 – 44 ปี

352

302

654

45 – 49 ปี

292

290

582

50 -54 ปี

276

282

558

55 – 59 ปี

233

253

486

60 – 64 ปี

191

202

393

65 – 69 ปี

180

191

371

70 – 74 ปี

131

136

267

75 – 79 ปี

91

94

185

80 – 84 ปี

60

65

125

85 – 90 ปี

33

37

70

90 ปี ขึ้นไป

32

21

53

รวม

3,942

3,677

7,619

ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2562

 

 1. สภาพทางสังคม

 

4.1 การศึกษา

ตำบลหนองบอนมีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองบอน โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา และโรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบอน 1 แห่ง และศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 1 แห่ง

ชั้น

ร.ร.บ้านหนองบอน

ร.ร.คีรีศรีสาครฯ

ร.ร.อัมพรฯ

ร.ร.หนองบอนวิทยฯ

ศพด.

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ก่อนประถมวัย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

46

91

อนุบาล 1

-

-

-

21

20

41

9

7

16

-

-

-

-

-

-

อนุบาล 2

21

18

39

23

25

48

10

7

17

-

-

-

-

-

-

อนุบาล 3

22

18

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประถมศึกษาปีที่ 1

37

22

59

23

16

39

8

12

20

-

-

-

-

-

-

ประถมศึกษาปีที่ 2

22

25

47

9

14

23

10

5

15

-

-

-

-

-

-

ประถมศึกษาปีที่ 3

26

26

52

22

15

37

5

5

10

-

-

-

-

-

-

ประถมศึกษาปีที่ 4

28

24

52

13

15

28

10

7

17

-

-

-

-

-

-

ประถมศึกษาปีที่ 5

19

27

46

16

8

24

5

3

8

-

-

-

-

-

-

ประถมศึกษาปีที่ 6

15

21

36

11

17

28

9

9

18

-

-

-

-

-

-

มัธยมศึกษาปีที่ 1

24

19

43

-

-

-

-

-

-

19

24

43

-

-

-

มัธยมศึกษาปีที่ 2

22

19

41

-

-

-

-

-

-

23

26

49

-

-

-

มัธยมศึกษาปีที่ 3

25

15

40

-

-

-

-

-

-

22

22

44

-

-

-

มัธยมศึกษาปีที่ 4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

18

30

-

-

-

มัธยมศึกษาปีที่ 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

15

32

-

-

-

มัธยมศึกษาปีที่ 6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

7

12

-

-

-

รวม

261

234

495

138

130

268

66

55

121

98

112

210

45

46

91

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

 

4.2 สาธารณสุข

การบริการทางด้านสาธารสุขของตำบลหนองบอนมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขาภาพระดับตำบล 1 แห่ง สถานีอนามัย 1 แห่ง และหน่วยควบคุมโรคนำโดยแมลง 1 แห่ง ดังนี้

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านคอแล หมู่ที่ 4
 2. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ หนองบอน หมู่ที่ 3
 3. หน่วยควบคุมโรคนำโดยแมลงที่ 6.4.5 หมู่ที่ 3

 

4.3 การสังคมสงเคราะห์

ตำบลหนองบอนมีผู้สูอายุ 940 คน ผู้พิการ 200 คน และผู้ป่วยเอดส์ 29 คน แบ่งตามหมู่บ้านได้ดังนี้

หมู่ที่

จำนวน

รวม

ผู้สูงอายุ

ผู้พิการ

ผู้ป่วยเอดส์

หมู่ที่ 1

300

56

11

367

หมู่ที่ 2

42

53

3

98

หมู่ที่ 3

316

47

8

371

หมู่ที่ 4

131

21

2

154

หมู่ที่ 5

151

23

5

179

รวม

940

200

29

1,169

ที่มา : ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.

ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2561

 

 1. ระบบบริการพื้นฐาน

 

5.1 การคมนาคมขนส่ง

ตำบลหนองบอนมีเส้นทางทางคมนาคมขนส่งเพียงทางบกสายหลัก คือ ทางหลวงชนบทสาย 3299 ช้างทูน - โชคดี เชื่อมโยงระหว่างบ้านโชคดี จังหวัดจันทบุรี กับ ตำบลหนองบอน และตำบลช้างทูน สามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งไปยังจุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง (เนิน 400) อำเภอบ่อไร่ การเดินทางจะมีรถโดยสารไม่ประจำทางวิ่งให้บริการวันละหนึ่งเที่ยวระหว่างหนองบอน - แสนตุ้ง และรถยนต์รับจ้างไม่ประจำทางระหว่างหนองบอน - ตลาดน้ำพุ จันทบุรี

 

5.2 การไฟฟ้า

ตำบลหนองบอนมีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 5 หมู่บ้าน จำนวน 3,848 ครัวเรือน พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 97.94 ของพื้นที่ทั้งหมด

 

5.3 การประปา

ระบบประปาที่ให้บริการในพื้นที่ของตำบลหนองบอนมีทั้งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด หน่วยบริการอำเภอบ่อไร่ ให้บริการบางส่วนของพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านคอแล และหมู่ที่ 3 บ้านหนองบอน และระบบประปาหมู่บ้านให้บริการในพื้นที่ หมู่ที่ 1,2,3,4,5 ซึ่งครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน 1,523 ครัวเรือน

 

5.4 โทรศัพท์

การติดต่อสื่อสารสามารถติดต่อได้ทั้งทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์พื้นฐานและมือถือ โดยมีให้ผู้บริการ AIS DTAC และTRUE มีสัญญาณครอบคลุมทั้งหมดในพื้นที่ชุมชนของทุกหมู่บ้าน ยกเว้นบางพื้นที่ตามสวนที่อยู่ห่างไกลจากเสาส่งสัญญาณ

 

5.5 ไปรษณีย์

มีที่ทำการไปรษณีย์ย่อย (เอกชน) ให้บริการ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านท่าน้ำล่าง หมู่ที่ 1 ให้บริการรับส่งจดหมาย และพัสดุสิ่งของ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการของเอกชนที่รับส่งพัสดุสิ่งของต่างๆ

 

 1. ระบบเศรษฐกิจ

 

6.1 การเกษตร

 

ตารางครัวเรือนเกษตรกรของตำบลหนองบอน

หมู่ที่

จำนวนครัวเรือน

จำนวนครัวเรือนเกษตรกร

ร้อยละ

หมู่ที่ 1 บ้านหนองบอน

1,182

335

28.3

หมู่ที่ 2 บ้านตรอกเกษร

894

247

27.6

หมู่ที่ 3 บ้านเนินพัฒนา

889

240

27.0

หมู่ที่ 4 บ้านคอแล

346

74

21.4

หมู่ที่ 5 มะอึกแรด

537

196

36.5

รวม

3,848

1,092

28.4

 

ตำบลหนองบอนมีพื้นที่ทำการเกษตร 22,050 ไร่ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร 1,092 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 28.4 ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะทำสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สละ เป็นต้น ยางพารา ปาล์ม  

 

6.2 การท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวของตำบลหนองบอนมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายในพื้นที่ ตั้งแต่เคยเป็นแหล่งกำเนิดพลอยที่เรียกว่า “ทับทิมสยาม” มาก่อน นอกจากนี้แล้วยังมีแหล่งเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ โดยเฉพาะบริเวณน้ำตกธารหินดาษ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของแหล่งกำเนิดทับทิมสยาม

 1. น้ำตกธารหินดาษ
 2. พิพิธภัณฑ์แร่รัตนชาติ พระอุโบสถวัดหนองบอน
 3. เส้นทางออฟโรด
 4. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ และดูนก
 5. จุดหล่อนพลอย

 

6.4 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

 

การพาณิชย์

 

- ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก                            จำนวน 10 แห่ง

- ตลาดสด                                       จำนวน 1 แห่ง

- ตลาดนัด                                       จำนวน 2 แห่ง

- ร้านขายของชำ                                จำนวน 35 แห่ง

- ร้านขายอาหารตามสั่ง                        จำนวน 9 แห่ง

- ร้านขายวัสดุก่อสร้าง                          จำนวน 2 แห่ง

- ร้านขายปุ๋ย ยา อุปกรณ์การเกษตร          จำนวน 4 แห่ง

- ร้านขายโทรศัพท์มือถือ                       จำนวน 2 แห่ง

- ร้านซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์             จำนวน 5 แห่ง

- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                      จำนวน 3 แห่ง

- ร้านเสริมสวย/ตัดผม                          จำนวน 12 แห่ง

- ร้านรับซื้อน้ำยางพารา                        จำนวน 2 แห่ง

- ร้านผลิตน้ำดื่ม                                จำนวน 1 แห่ง

- ร้านขายน้ำแข็ง                               จำนวน 3 แห่ง

- รับซื้อของเก่า                                  จำนวน 5 แห่ง

- ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต                        จำนวน 4 แห่ง

- ร้านซักรีด                                     จำนวน 2 แห่ง

- คลินิก                                          จำนวน 2 แห่ง

- ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า                             จำนวน 3 แห่ง

- ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า                        จำนวน 2 แห่ง

 

กลุ่มอาชีพ

 

- กลุ่มทำดอกไม้จันทร์

- กลุ่มสานเข่ง หวาย

- กลุ่มทำเฟอร์นิเจอร์

- กลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรง

- กลุ่มรับจัดดอกไม้งานต่างๆ

 

6.5 แรงงาน

ตำบลหนองบอนมีประชากรและกำลังแรงงานผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 6,333 คน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานรวม 1,464 คน ส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในภาคการเกษตร รองลงมาคือภาคบริการ  

 

 1. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

 

7.1 การนับถือศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่ของตำบลหนองบอนนับถือศาสนาพุทธ และบางส่วนนับถือศาสนาอิสลาม มีวัดจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ วัดหนองบอน วัดท่าน้ำล่าง วัดเนินตากแดด วัดป่าวิสุทธิธรรม และสำนักสงฆ์ 4 แห่ง ได้แก่ สำนักสงฆ์เขาปีกกา สำนักสงฆ์เสือดาวพัฒนา สำนักสงฆ์มะนาว สำนักสงฆ์มะอึกแรด

 

7.2 ประเพณีและงานประจำปี

ประเพณีในตำบลหนองบอนมีประเพณีสงกานต์ ลอยกระทง และเข้าพรรษา งานประจำปีศาลเจ้าพ่อหนองบอน และงานทิ้งกระจาดศาลเจ้าพ่อหนองบอน

 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตำบลหนองบอนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายสาขา เช่น สาขาการดำรงชีพและโภชนาการพื้นบ้าน สาขาการดูแลสุขภาพพื้นบ้าน สาขาเทคโนโลยีพื้นบ้าน

- สาขาการดำรงชีพและโภชนาการพื้นบ้าน การทำสละลอยแก้ว ระกำหยี ทุเรียนกวน ทุเรียนทอด

- สาขาการดูแลสุขภาพพื้นบ้าน สมุนไพรพื้นบ้าน การรักษาต่อกระดูก การเลี้ยงชันโรง

- สาขาเทคโนโลยีพื้นบ้าน น้ำมันเหลือง การจักสานจากไม้ใฝ่/หวาย การทำไม้กวาด ตับแฝก

 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

- อัญมณีพลอย โกเมน

- เครื่องจักรสานเข่ง ตะกร้า

- ผลไม้ต่างๆ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ สละ ระกำ

- เฟอร์นิเจอร์ไม้

 

 1. ทรัพยากรธรรมชาติ

 

8.1 น้ำ

คลอง ลำน้ำ ลำห้วยที่สำคัญของตำบลหนองบอน ได้แก่ คลองสะตอ คลองมะละกอ คลองขวาง ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด มีน้ำไหลตลอดทั้งปี

 

8.2 ป่าไม้

สภาพป่าไม้เป็นป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นป่าต้นน้ำลำธาร และเป็นป่าที่รกทึบ ประกอบด้วย พันธุ์ไม้นานาชนิดตั้งแต่ไม้พื้นล่างที่มีขนาดเล็กจนถึงไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่มีความสูงตั้งแต่ 25 - 60 เมตร พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ยาง คะนอง กระบาก สำรอง ชุมแพรก ตาเสือ ตะแบก ฯลฯ ส่วนไม้พุ่มและเป็นพืชชั้นล่างที่พบเห็นมาก เช่น พืชตระกูลขิงข่า หวาย ระกำ หมากชนิดต่างๆ เต่าร้าง ชก ฯลฯ และกล้วยไม้ชนิดต่างๆ ยังสามารถพบเจอ “เหลืองจันทร์” ที่มีความสวยงามและหายากสามารถพบเห็นได้ในพื้นที่

 

8.3 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ

เนื่องจากตำบลหนองบอนในอดีตได้ทำการขุดหาและเหมืองพลอยเป็นจำนวนมาก ทำให้พลอย โกเมน หมดไปอย่างรวดเร็ว แต่ในปัจจุบันยังสามารถพบเจอได้ตามลำคลองเช่น พลอย โกเมน เขียวส่อง ทับทิม เพทาย ไพลิน เป็นต้น ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าและใกล้หมดไปจากพื้นที่