ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลหนองบอน วิสัยทัศน์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบล หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวก และการศึกษาเป็นเลิศ

สายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
505
เดือนที่แล้ว
645
ปีนี้
4,517
ปีที่แล้ว
2,095
ทั้งหมด
6,613
ไอพี ของคุณ
35.173.234.237
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

สภาพทั่วไป

 

    

       เทศบาลตำบลหนองบอน ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด


ที่ตั้งและอาณาเขตตำบล

 

 

ระยะทางห่างจากจังหวัดตราดประมาณ 67 กิโลเมตร
ระยะห่างห่างจากอำเภอบ่อไร่ ประมาณ 17 กิโลเมตร

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ

     พื้นที่ของตำบลหนองบอนส่วนใหญ่เป็นเทือเขาสลับซับซ้อนไม่มากนัก ของเทือกเขาบรรทัด ส่วนยอดของเทือกเขาเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างประเทศไทย และประเทศกัมพูชา มีความสูงระดับนำทะเลตั้งแต่ 100- 836 เมตร สภาพภูมิประเทศ เช่นนี้ก่อให้เกิดแหล่งต้นน้ำ 2 สายที่สำคัญของตำบล คือ คลองมะละกอ และคลองสะตอ สายน้ำทั้ง 2 เส้นจะไหลรวมกันที่อำเภอเขาสมิงและไหลออกสู่ทะเล

 

 

แหล่งน้ำที่สำคัญในเขตตำบลหนองบอน

คลอง : ที่มีลักษณะขนาดกลางมีน้ำไหลตลอดทั้งปี ภูมิประเทศมี
ลูกเนินทั้งสองฝั่งข้างลำน้ำ

 

ตารางแสดงคลองน้ำสายหลัก

 

 

ลักษณะภูมิอากาศ


      ในฤดูต่างๆอุณหภูมิไม่แตกต่างกันมากนักไม่ว่าจะเป็น ฤดูร้อน ฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 26-29 องศาเซลเซียส มีปริมาณฝนตกชุก โดยมีฝนตกชุกปีละประมาณ 7-8 เดือน มีปริมาฝนชุก ได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ และลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือเป็น แบบมรสุมเขตร้อน ประกอบกับพื้นที่มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์จึงทำให้มี ฝนตกชุกตลอดทั้งปี โดยแบ่งออกเป็นฤดูกาลดังนี้

ตารางแสดงฤดูกาล :

 

โครงสร้างด้านประชากร
  เทศบาลตำบลหนองบอนเป็นตำบลขนาดเล็ก มีจำนวนหมู่บ้าน ทั้งสิ้น 5 หมู่บ้านจำนวนประชากรทั้งสิ้น 9,969 คน และมีจำนวน 3,829ครัวเรือน
ดังตารางดังต่อไปนี้


ตารางแสดงโครงสร้างประชากร :

 

แผนภูมิแสดงจำนวนครัวเรือน :

 

สภาพทางสังคม

1.อาชีพ

       ลักษณะการดำรงอยู่ทางเศรษฐกิจของตำบลหนองบอนพึ่งอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยทั้งตำบลมีพื้นที่ ทำการเกษตร 22,050 ไร่ แบ่งเป็น สวนผลไม้ เช่น มังคุดเงาะ ทุเรียน ลองกอง และฯลฯ นอกจากนี้ยังมีพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ปาล์ม และไม้กฤษณาเป็นต้น ถือว่าเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของตำบล เน้นการผลิตเพื่อจำหน่ายและมี การเร่งปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างไม่หยุดยั้ง โดยในแต่ละปีตำบลใช้ปุ๋ยเคมีและใช้ปุ๋ยคอกจำนวนมาก จะระบายผลผลิต สู่ตลาดเพื่อนำเงินมาใช้หนี้สิน เหลือจากนั้นเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน นอกจากอาชีพทางด้านเกษตรกรรมแล้ว ยังประกอบอาชีพอื่นเช่น รับจ้าง สานเข่ง ถักไม้กวาดและค้าขาย

 

  ตารางแสดงการประกอบอาชีพ

 

สภาพสังคม

การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง

- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง

- ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัย 1 แห่ง

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-วัด 4 แห่ง

- สำนักสงฆ์ 4 แห่ง

 

สาธารณสุข

- สถานีอนามัย 2 แห่ง

- สถานพยาบาล (คลีนิคเอกชน) 2 แห่ง

- หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3.4.5 1 แห่ง

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- สถานีตำรวจ 1 แห่ง

- ที่ตั้งทหาร 2 แห่ง

 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  หน่วยประสานงานป้องกันและปราบปรามทรัพยากรธรรมชาติ (นปป.) และชุดหน่วยย่อยอุทยานแห่งชาติคลองแก้ว (น้ำตกธานหินดาษ)