วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
3,167
เดือนที่แล้ว
3,167
ปีนี้
16,944
ปีที่แล้ว
27,015
ทั้งหมด
89,729
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107
ลำดับรายการวันที่
13ประกาศ กท เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๐25 เม.ย. 2565
2ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๔25 เม.ย. 2565
3ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น25 เม.ย. 2565
4ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตราด25 เม.ย. 2565
5หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน25 เม.ย. 2565
6หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน25 เม.ย. 2565
7ประกาศ กทจ.ตราด เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒25 เม.ย. 2565
8หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๘25 เม.ย. 2565
9หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๘25 เม.ย. 2565
107 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์25 เม.ย. 2565
11หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.259225 เม.ย. 2565
12ประมวลจริยธรรม5 พ.ย. 2564
13ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น25 เม.ย. 2564
14ประกาศ ก.กลาง มาตรฐานทั่วไปดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.256125 เม.ย. 2562
15หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล20 เม.ย. 2561

1