วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลหนองบอน "ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เน้นภาคผลผลิตที่มีคุณภาพ พัฒนาการแปรรูปสินค้าของตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การคมนาคมสะดวกและการศึกษาเป็นเลิศ"

สายตรงนายก

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

facebook

ปราบปรามทุจริต

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการเว็บไซต์

จัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/10/2561
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
86
เดือนนี้
3,167
เดือนที่แล้ว
3,167
ปีนี้
16,944
ปีที่แล้ว
27,015
ทั้งหมด
89,729
ไอพี ของคุณ
3.231.217.107นางพิมพาภรณ์ ธนเจริญพิลาศ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบอน


นางพิมพาภรณ์ ธนเจริญพิลาศ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายมณเฑียร จำเนียรกาล
นักบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

น.ส.อริษา อามาตย์เสนา
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายคมสันต์ รัตนวิชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
น.ส.จารณี รัตนธรรม
เจ้าพนักงานธุรการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง